Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3 2
1 2
2 3
3 1
Гаралт
0
Оролт
4 2 2
1 2
3 4
Гаралт
0
Оролт
4 0 2
Гаралт
1

Тэмдэглэл