Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 abc
3 abcabc
2 abc
1 aba
3 abababc
Гаралт
2
2
Оролт
10
1 abc
1 bcd
1 abcd
3 abcd
2 abcd
3 abcd
2 bcd
3 abcd
2 abc
3 abcd
Гаралт
3
2
1
0