Жишээ тэстүүд

Оролт
8 1 1
Гаралт
4
Оролт
8 1 10
Гаралт
8