Жишээ тэстүүд

Оролт
2 0 3 3 5 21
Гаралт
3
Оролт
2 4 3 0 6 17
Гаралт
2