Жишээ тэстүүд

Оролт
1
Гаралт
1
Оролт
3
Гаралт
2 1 4
3 5 7
6 9 8