Жишээ тэстүүд

Оролт
10 3
Mn Co Li Mg C P F Zn Sc K
Sn Pt Y
Гаралт
YES
Mn+C+K->Sn
Co+Zn+Sc->Pt
Li+Mg+P+F->Y
Оролт
2 1
H H
He
Гаралт
YES
H+H->He
Оролт
2 2
Bk Fm
Cf Es
Гаралт
NO

Тэмдэглэл