Жишээ тэстүүд

Оролт
3 10
1 7 12
Гаралт
7
Оролт
2 0
11 -10
Гаралт
10
Оролт
5 0
0 0 1000 0 0
Гаралт
0

Тэмдэглэл