Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
1 2
1
Гаралт
937500007
Оролт
5 1
3 10
1
Гаралт
95964640
Оролт
3 3
1 10
5
Гаралт
927188454

Тэмдэглэл