Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1
1 2 2 1
Гаралт
0
Оролт
2 1
1 2 1 2
Гаралт
1
Оролт
3 3
1 2 1 1
2 3 2 2
1 3 3 3
Гаралт
1
Оролт
4 2
2 3 1 1
3 2 1 1
Гаралт
0

Тэмдэглэл