Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2
2 3
Гаралт
1 1 1 
Оролт
5
1 2
1 3
1 4
1 5
Гаралт
1 0 0 0 0 

Тэмдэглэл