Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3 3
1 1 1
3 2
4 0
Гаралт
1
4
0
Оролт
4 2 6
3 2
2 2 2
3 3
3 2
2 2 2
3 2
Гаралт
2
1
3
3
2
4
Оролт
2 2 2
3 2
2 2 1
Гаралт
2
1

Тэмдэглэл