Жишээ тэстүүд

Оролт
3
Гаралт
4 5
Оролт
6
Гаралт
8 10
Оролт
1
Гаралт
-1
Оролт
17
Гаралт
144 145
Оролт
67
Гаралт
2244 2245

Тэмдэглэл