Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4 2
1 2 5
1 2 3
2 3 4
1 4 10
1 5
Гаралт
3
Оролт
3 1 1
1 2 3
3
Гаралт
-1

Тэмдэглэл