Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 2
ba
ac
Гаралт
1
Оролт
3
1 3 1
aa
ba
ac
Гаралт
1
Оролт
2
5 5
bbb
aaa
Гаралт
-1
Оролт
2
3 3
aaa
aa
Гаралт
-1

Тэмдэглэл