Жишээ тэстүүд

Оролт
5
3 10 8 6 11
4
1
10
3
11
Гаралт
0
4
1
5

Тэмдэглэл