Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 3
Гаралт
2
1
1
Оролт
5
1 1 5 1 1
Гаралт
2
2
2
2
2

Тэмдэглэл