Жишээ тэстүүд

Оролт
5 60
2 4 6 5 2
Гаралт
3
4 3 1