Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5 1 2
1 2
3 1
4 3
3 4
1 4
Гаралт
5.0000000000

Тэмдэглэл