Жишээ тэстүүд

Оролт
3
7 5
3 5
4 3
2
13 14
Гаралт
2 3 
Оролт
2
100 500
50 499
4
50 200 150 100
Гаралт
1 2 2 1 

Тэмдэглэл