Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2 1 4 10
Гаралт
14
Оролт
5 2 1 4 5
Гаралт
13

Тэмдэглэл