Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
-2 2 4
-3 0
Гаралт
4
Оролт
5 3
1 5 10 14 17
4 11 15
Гаралт
3