Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
1 1
3 1
2 2
Гаралт
4 2 0 
Оролт
5 2
1 5
5 1
Гаралт
16 9 
Оролт
100000 1
300 400
Гаралт
9999800001 

Тэмдэглэл