Жишээ тэстүүд

Оролт
6
1 5 7 4 4 3
Гаралт
1 3
6 2
4 5
Оролт
4
10 10 10 10
Гаралт
1 2
3 4

Тэмдэглэл