Жишээ тэстүүд

Оролт
7
1 2 1 3 1 2 1
5
1 7
1 3
3 5
2 4
4 4
Гаралт
10
3
3
5
0

Тэмдэглэл