Жишээ тэстүүд

Оролт
7 2
1 5 6 2
1 3
3 2
4 5
3 7
4 3
4 6
Гаралт
6
Оролт
9 3
3 2 1 6 5 9
8 9
3 2
2 7
3 4
7 6
4 5
2 1
2 8
Гаралт
9

Тэмдэглэл