Жишээ тэстүүд

Оролт
4
RLRL
2 4 6 10
Гаралт
1
Оролт
3
LLR
40 50 60
Гаралт
-1

Тэмдэглэл