Жишээ тэстүүд

Оролт
4
0 0 0 0
Гаралт
4
Оролт
5
0 0 1 2 0
Гаралт
2
Оролт
6
0 0 1 2 0 0
Гаралт
0
Оролт
5
5 3 4 2 1
Гаралт
0

Тэмдэглэл