Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1
0.3 0.2 0.5
Гаралт
0.3 0.2 0.5 
Оролт
2 1
0.0 1.0
Гаралт
0.0 1.0 
Оролт
3 2
0.3 0.2 0.5
Гаралт
0.675 0.4857142857142857 0.8392857142857143 
Оролт
3 3
0.2 0.3 0.5
Гаралт
1.0 1.0 1.0