Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 3 2 0
Гаралт
2
Оролт
7
1 3 3 2 1 2 3
Гаралт
0
Оролт
2
2 2
Гаралт
1

Тэмдэглэл