Жишээ тэстүүд

Оролт
8.549e2
Гаралт
854.9
Оролт
8.549e3
Гаралт
8549
Оролт
0.33e0
Гаралт
0.33