Жишээ тэстүүд

Оролт
3 10 4
Гаралт
NO
Оролт
3 10 3
Гаралт
YES
Оролт
3 8 51
Гаралт
YES
Оролт
3 8 52
Гаралт
YES

Тэмдэглэл