Жишээ тэстүүд

Оролт
3 6
3 2 1
heart
earth
art
Гаралт
6
Оролт
3 6
3 2 8
heart
earth
art
Гаралт
16

Тэмдэглэл