Жишээ тэстүүд

Оролт
5
4 2 6 1 3
4
1 3 5 8
Гаралт
20
18
14
10
Оролт
2
5 6
2
30 31
Гаралт
2
0