Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2
15 1 2 4 8
Гаралт
13
Оролт
5 1
15 1 2 4 8
Гаралт
5