Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 0 1
Гаралт
YES
Оролт
3
1 0 0
Гаралт
NO