Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 1
Гаралт
2
Оролт
1 2 2
Гаралт
3
Оролт
1 2 3
Гаралт
4
Оролт
3 2 2
Гаралт
19
Оролт
5 4 9
Гаралт
40951
Оролт
40 37 65
Гаралт
933869

Тэмдэглэл