Жишээ тэстүүд

Оролт
5 1
Гаралт
5
Оролт
2 2
Гаралт
5
Оролт
3 2
Гаралт
9
Оролт
11 5
Гаралт
4367
Оролт
37 63
Гаралт
230574

Тэмдэглэл