Жишээ тэстүүд

Оролт
3 7
.......
.......
.BB.B..
Гаралт
2
Оролт
4 5
..B..
..B..
B.B.B
BBB.B
Гаралт
2
Оролт
4 6
..B...
B.B.BB
BBB.BB
BBBBBB
Гаралт
1
Оролт
1 1
B
Гаралт
1
Оролт
10 7
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...B...
B.BB.B.
Гаралт
3
Оролт
8 8
........
........
........
........
.B......
.B.....B
.B.....B
.BB...BB
Гаралт
2

Тэмдэглэл