Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3
1 2
1 3
1 4
Гаралт
2
Оролт
5 4
1 2
2 3
3 4
3 5
Гаралт
3