Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4
1 2
2 3
3 1
4 1
Гаралт
no
Оролт
6 5
1 2
2 3
3 4
4 5
3 6
Гаралт
yes