Жишээ тэстүүд

Оролт
6
000000
000000
012100
024200
012100
000000
Гаралт
Yes

Тэмдэглэл