Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 1
1
2 2
1
2 1
2
2 2
2
Гаралт
1
2
2
1
Оролт
2
5 2
2 2 2 2
6 4
3 2 6 1 2
Гаралт
5
2

Тэмдэглэл