Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
1 2
1 3
2 3
Гаралт
5
Оролт
3 3
1 3
1 3
1 3
Гаралт
3
Оролт
3 1
1 2
2 3
3 4
Гаралт
6

Тэмдэглэл