Жишээ тэстүүд

Оролт
6
1 2 3 2 1 4
6 7 1 2 3 2
Гаралт
2
Оролт
3
3 3 3
1 1 1
Гаралт
0

Тэмдэглэл