Жишээ тэстүүд

Оролт
3
2 2 3
Гаралт
0 1 2 
Оролт
5
1 2 3 4 5
Гаралт
0 1 2 3 4 
Оролт
7
4 4 4 4 7 7 7
Гаралт
0 1 2 1 2 3 3 

Тэмдэглэл