Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
10
00
Гаралт
2
Оролт
4 1
0100
Гаралт
1
Оролт
4 5
1101
1111
0110
1011
1111
Гаралт
2

Тэмдэглэл