Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
1 2
2 3
3 1
Гаралт
2998
Оролт
6 7
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
5 6
6 4
Гаралт
3001