Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5
2 3 5 12
Гаралт
Yes
Оролт
2 7
2 3
Гаралт
No

Тэмдэглэл