Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
1 2
2 3
Гаралт
1
2 
2
1 3 
Оролт
3 3
1 2
2 3
1 3
Гаралт
-1

Тэмдэглэл