Жишээ тэстүүд

Оролт
5 7
+ 5
- 10
- 20
+ 40
- 20
Гаралт
22 1
Оролт
5 17
- 16
- 2
- 98
+ 100
- 98
Гаралт
3 2

Тэмдэглэл